THỜI GIAN HỌC TẬP & SINH HOẠT

 

        Sáng 6h50 : học sinh có mặt tại lớp. - Từ 6h50 – 7h00 : GVCN lớp sẽ kiểm tra lại bài cũ để chuẩn bị cho tiết học chính khoá. - Từ 7h10 đến 10h55 (4 tiết) hoặc 7h10 đến 11h40 (5 tiết). - Từ 11h40 đến 13h15 học sinh ăn cơm, nghĩ trưa (tại lớp)...
 
STT Diễn giải Khối 6,7,8 Thời
 lượng
Diễn giải Khối 9,10,11,12 Thời
 lượng
Diễn giải Tiểu học Thời
 lượng
Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc
1 HS vào lớp học 06g50 07g00 10' HS vào lớp học 06g50 07g00 10' Ăn sáng 07g00 07g20 20'
2 Tiết 1 07g10 07g55 45' Tiết 1 07g10 07g55 45' Tiết 1 07g30 08g05 35'
3 Tiết 2 08g00 08g45 45' Tiết 2 08g00 08g45 45' Tiết 2 08g10 08g45 35'
4 Ra chơi 08g45 09g15 30' Ra chơi 08g45 09g15 30' Ra chơi 08g45 09g15 30'
5 Tiết 3 09g15 10g00 45' Tiết 3 09g15 10g00 45' Tiết 3 09g15 09g50 35'
6 Tiết 4 10g05 10g50 45' Tiết 4 10g05 10g50 45' Tiết 4 09g55 10g30 35'
7 Tiết 5 10g55 11g40 45' Tiết 5 10g55 11g40 45' Tiết 5 10g35 11g10 35'
8 Ăn cơm trưa 11g40 12g00 20' Ăn cơm trưa 11g40 12g00 20' Ăn cơm trưa 11g10 11g35 25'
9 Nghỉ trưa 12g00 13g25 85' Nghỉ trưa 12g00 13g25 85' Nghỉ trưa 11g45 13g45 120'
10 HS vào lớp ổn định 13g25 13g40 15' HS vào lớp ổn định 13g25 13g40 15' HS vào lớp ổn định 13g55 14g00 5'
11 Tiết 6 13g45 14g30 45' Tiết 6 13g45 14g30 45' Tiết 6 14g00 14g35 35'
12 Tiết 7 14g35 15g20 45' Tiết 7 14g35 15g20 45' Tiết 7 14g40 15g15 35'
13 Tiết 8 15g25 16g10 45' Ra chơi 15g20 15g45 25' Ăn xế 15g15 15g30 15'
14 Ra chơi 16g10 16g30 20' Học thể dục 16g00 17g30 90' Bồi dưỡng 15g30 16g05 35'
15 Học thể dục 16g00 17g30 90'                

 
 

 

Tác giả bài viết: Ban biên tập

Nguồn tin: Trương Vĩnh Ký

backtop