CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

Nổi bật giữa tông màu xanh chủ đạo ở cả hai cơ sở trường Trương Vĩnh Ký là khẩu hiệu Tiên học lễ, hậu học văn, “Có kỷ luật là có tất cả”. Bên cạnh chữ “tài” -  “rèn chữ”, những người đưa đò thầm lặng còn có chữ “tâm” - “dạy người” trong giảng dạy văn hóa và rèn luyện đạo đức cho các em học sinh. Tập thể sư phạm và thầy cô trong Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu nhà trường không ngừng đổi mới từng kế hoạch chiến lược sư phạm 5 năm – 10 năm phù hợp theo nhu cầu xã hội hóa giáo dục của đất nước, có hướng phát triển, tổ chức các hoạt động theo chủ đề năm học dựa trên cơ sở thực tế của nhà trường về điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu học tập của học sinh, xác định những hoạt động mũi nhọn trong từng giai đoạn giáo dục.

 

      

 

 

       Đẩy mạnh công tác chuyên môn, Ban Giám hiệu nhà trường lập Kế hoạch năm học, Kế hoạch giáo dục chuyên môn cho từng Học kỳ, từng năm học và hàng tháng theo chiến lược, sách lược sư phạm đúng đắn.

      Trên tinh thần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về giáo dục nhằm tiến tới đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nói chung, nhà trường thực hiện chương trình giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ" nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, xem người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho học sinh nói chung.

 

       

 

 

backtop