THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC VÀ KHỐI 6-7-8-10-11

      Căn cứ Kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức cho học sinh đi học trở lại;

      Căn cứ Thông báo số 68/TB-TVK ngày 29 tháng 4 năm 2020 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký cho học sinh đi học trở lại;

      Căn cứ vào tình hình thực tế và Kế hoạch chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại của nhà trường;

      Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký thông báo điều chỉnh hình thức tổ chức học tập đối với học sinh cấp Tiểu học và khối 6-7-8-10-11 như sau:

 

KHỐI

Ngày HS đến trường

Ngày HS đi học bình thường từ

Hình thức

Ghi chú

1, 2, 3,

4, 5

11/5/2020

12/5/2020

2 buổi/ngày

 

6, 7, 8

10, 11

11/5/2020

Sinh hoạt + Ăn bán trú

Ra về 

 

12/5/2020

2 buổi/ngày  


 

 Nhà trường trân trọng thông báo đến CB-GV-NV và quý PHHS toàn trường./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Văn Thanh

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop