ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC: 2023 – 2024

 

 

     
     
     
     
     

 

           Nhằm tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của các lực lượng trong và ngoài nhà trường về hoạt động của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh (BĐD CMHS) đồng thời tổng kết, đánh giá các hoạt động của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2022 – 2023, rút kinh nghiệm những mặt đã làm được, những mặt tồn tại cần khắc phục và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học mới, giúp cho công tác phối hợp giữa BĐD CMHS và nhà trường ngày càng đạt hiệu quả cao, hướng tới xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và bầu ra BĐD CMHS trường năm học 2023 - 2024, vào lúc 10g, Chủ nhật, 17 - 09 - 2023, Đại hội Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2023 - 2024 trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã được tổ chức nghiêm túc, chu đáo, trang trọng, dân chủ, công khai và đúng Điều lệ Ban Đại diện CMHS.

 

 

             

            Sau phần nghi thức Đại hội, thầy Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo tóm tắt Tổng kết năm học 2022 - 2023 và  nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 -2024 của nhà trường. Bà Hồ Diễm Mai, đại diện CMHS năm học 2022 - 2023 báo cáo Tổng kết công tác của Ban Đại diện CMHS toàn trường và Phương hướng hoạt động của Ban Đại diện CMHS năm học 2023 - 2024.

 

Ban Đại diện CMHS năm học 2023 - 2024

 

     
     
     

 

            Đại hội cũng đã bầu Ban Đại diện CMHS năm học 2023 - 2024 với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình; xây dựng được chương trình hành động của CMHS trường theo tinh thần Luật Giáo dục năm 2019; Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ Ban Đại diện CMHS.

            Sau 2 giờ làm việc, Đại hội Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2023 - 2024 trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã thành công tốt đẹp.

 

BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop