LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I CẤP TIỂU HỌC ​NĂM HỌC 2022-2023

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I CẤP TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2022-2023

 

1. MÔN TIN HỌC

 

Ngày KT

Buổi

Lớp

Môn

Thời gian

Thời lượng

Ghi chú

Thứ tư    

ngày 21/12

Sáng

3A2

Tin học

7g40 – 8g20

40 phút

GV Tin học và GVCN coi kiểm tra

3A4

8g25 – 9g05

3A6

9g30-10g10

3A8

10g15 – 10g55

Chiều

3A10

14g00 – 14g40

Thứ năm    

ngày 22/12

Sáng

4A2

Tin học

7g40 – 8g20

40 phút

GV Tin học và GVCN coi kiểm tra

4A4

8g25 – 9g05

4A6

9g30-10g10

4A8

10g15 – 10g55

Chiều

4A10

14g00 – 14g40

Thứ sáu  

ngày 23/12

Sáng

5A2

Tin học

7g40 – 8g20

40 phút

GV Tin học và GVCN coi kiểm tra

5A4

8g25 – 9g05

5A6

9g30-10g10

5A8

10g15 – 10g55

Chiều

5A10

14g00 – 14g40

 

2. MÔN TIẾNG ANH

 

Ngày KT

Buổi

Khối

Môn

Thời gian

Thời lượng

Ghi chú

Thứ hai      

ngày 19/12

Sáng

1A2

Tiếng Anh

7g40 - 8g20

40 phút

GVAV và GVCN coi kiểm tra

1A4

1A6

1A8

Thứ hai      

ngày 19/12

Sáng

2A2

Tiếng Anh

8g25 - 9g05

40 phút

GVAV và GVCN coi kiểm tra

2A4

2A6

2A8

Thứ ba    

ngày 20/12

Sáng

3A2

Tiếng Anh

7g40 - 8g20

40 phút

GVAV và GVCN coi kiểm tra

3A4

3A6

3A8

3A10

Thứ tư     

ngày 21/12

Sáng

4A2

Tiếng Anh

7g40 - 8g20

40 phút

GVAV và GVCN coi kiểm tra

4A4

4A6

4A8

4A10

Thứ tư     

ngày 21/12

Sáng

5A2

Tiếng Anh

8g25 - 9g05

40 phút

GVAV và GVCN coi kiểm tra

5A4

5A6

5A8

5A10

 

3. MÔN TIẾNG VIỆT – TOÁN – CÔNG NGHỆ - KHOA - SỬ ĐỊA

 

Ngày KT

Buổi

Khối

Môn

Thời gian

Thời lượng

Ghi chú

Thứ hai     

ngày 19/12

 

Sáng

4

Khoa Học

7g40 - 8g20

40 phút

GVK4 coi kiểm tra

Sáng

5

Khoa Học

8g25 - 9g05

40 phút

GVK5 coi kiểm tra

Thứ ba    

ngày 20/12

 

Sáng

4

Lịch sử  Địa Lý

9g30 - 10g10

40 phút

GVK4 coi kiểm tra

Sáng

5

Lịch sử  Địa Lý

10g05 -10g45

40 phút

GVK5 coi kiểm tra

Thứ năm

Ngày 22/12

Sáng

3

Công Nghệ

9g30 - 10g10

40 phút

GVK3 coi kiểm tra

Thứ hai

Ngày 26/12

 

Sáng

5

Tiếng Việt

 8g00 - 8g55 (Viết)

55 phút

GV coi kiểm tra theo lịch phân công

 9g30 – 10g (ĐH)

30 phút

10g05 -10g35 (ĐTT)

30 phút

Sáng

3

Tiếng Việt

10g05 -10g35 (ĐTT)

30 phút

Chiều

 14g00 - 14g40 (Viết)

40 phút

 15g30 – 15g 55(ĐH)

25 phút

Thứ ba

Ngày 27/12

 

Sáng

4

Tiếng Việt

 8g00 - 8g55 (Viết)

55 phút

GV coi kiểm tra theo lịch phân công

 9g30 – 10g (ĐH)

30 phút

10g05 -10g35 (ĐTT)

30 phút

Sáng

2

Tiếng Việt

10g05 -10g35 (ĐTT)

30 phút

Chiều

 14g00 - 14g40 (Viết)

40 phút

 15g30 – 15g 55(ĐH)

25 phút

Thứ tư

Ngày 28/12

 

Sáng

5

Toán

7g40 - 8g20

40 phút

GV coi kiểm tra theo lịch phân công

Sáng

4

8g20 - 9g00

40 phút

Sáng

3

9g30 - 10g10

40 phút

Chiều

2

14g00 – 14g40

40 phút

Thứ năm

Ngày 29/12

 

Sáng

1

Tiếng Việt

7g40 - 8g20 ( Viết)

40 phút

GV coi kiểm tra theo lịch phân công

9g30 -  9g55 (ĐH)

25 phút

10g10 -10g40 (ĐTT)

30 phút

Thứ sáu

Ngày 30/12

 

Sáng

1

Toán

8g15 -  8g55

40 phút

GV coi kiểm tra theo lịch phân công

 

Quận 11, ngày 05 tháng 12 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                           

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop