Giới thiệu

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

11/11/2019
Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Cũng từ việc...
Xem tiếp 
backtop